Edebiyat Fakültesi İçin Stratejilerim

Fiziki Mekanlar

Üniversitemizin en fazla öğrenciye sahip olan, öğretim üyesine sayısı bakımından ilk sıralarda yer alan Edebiyat Fakültesinin bina problemi had safhadadır. Edebiyat Fakültesi, mevcut binasının hem sağlamlık açısından çok sıkıntılı hem de yetersiz olması nedeniyle ilahiyat, Fen ve iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinin binalarını kullanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı Edebiyat Fakültesine yakışır yeni bir bina yapılması kaçınılmazdır Bina yapımı için iki alternatif mevcuttur:

 • Mevcut bina yıkılarak, yerine çok katlı, her türlü donanımı içinde olan ve modern bina tekniği ile yapılmış yeni bir Edebiyat Fakültesi Binası yapılacaktır. Bu durumda, en az bir eğitim yılının başka bir binada geçirilmesi planlanacaktır.

 • Batı kampüsünde daha geniş bir alanda çok katlı olmayan bir bina yapılacaktır. şu anki edebiyat binası, sağlamlık testinden sonra ya başka bir amaçla kullanılacak ya da yıkılarak yeşil alana dönüştürülecektir.

 • Bu iki seçenekten hangisinin daha doğru olacağına Edebiyat Fakültesinde görev yapan tüm akademik ve idari kadro ile yapılacak geniş katılımlı bir istişareden sonra karar verilecektir.

 • Eğitim

  Edebiyat Fakültesinin öğrenci sayısı çok fazla olmasına rağmen tüm bölümlerde yardımcı öğretim elemanı yani araştırma görevlisi sayısı yok denecek kadar azdır. İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri başta olmak üzere bir kaç bölümde ise öğretim üyesi sayısı yetersizdir. Buna fiziki mekanların yetersizliği de eklenirse, eğitim öğretimin çok zor şartlarda yapıldığı görülmektedir. Bunun için:

 • Eğitim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için yukarıda bahsedilen bina sorunu bir an önce giderilecektir.

 • Hem üniversiteye tahsis edilen araştırma görevlisi kadrolarının adil dağıtılması ve hem de tahsis edilen kadroların YÖK ve hükümet nezdinde girişimlerde bulunarak artırılması için özel çaba harcanacaktır.

 • Öğretim üyesi sayısı yetersiz bölümlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli kadroların ve kadrolara atanacak akademisyenlerin temini için bir gayret içinde olunacaktır.

 • Öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli bilgisayar, yazıcı, kırtasiye malzemesi, kitaplara ulaşma ve okuma/çalışma mekânları ve donatılar en iyi bir şekilde temin edilecektir.

 • Öğrencisi olmayan Alman, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümlerinin eğitim faaliyetlerini hareketlendirmek için; isteyen tüm üniversite öğrencilerine açık olan Dil Eğitim Merkezi aracılığıyla yabancı dil eğitimleri başlatılacaktır.

 • Yabancı dil eğitiminden yararlanmak için, ana dili o yabancı dilde olan öğretim elemanları istihdam edilecektir.

 • Araştırma ve Topluma Yönelik Hizmetler

  Sosyal bilimlerde proje fikri geliştirme, proje önerisi yazma, araştırma yürütme becerilerini geliştirmeye ciddi bir şekilde ihtiyaç vardır. Sosyal içerikli projelerin yapılabilmesi, toplumdaki sosyal problemlerin çözümüne de ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için:

 • Belirtilen bilgi üretme becerilerini geliştirmek için fakülte ve bölüm düzeyinde seminer, kurs, çalıştay ve yaz-kış okulları gibi eğitim programları ya fakültedeki bu konuda yetkin öğretim üyeleri ya da dışarıdan davet edilen konunun uzmanı öğretim üyeleri tarafından verilmek üzere planlanacaktır.

 • Akademisyenlerin sahada olması teşvik edilerek tüm sosyal alanlarda toplumun problemlerini araştırmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalar bölgesel kalkınmaya birebir katkı vermek anlamında artırılacaktır.

 • Bu çalışmaları desteklemek üzere ihtiyaç duyulan her alanda mevcutlar daha faal hale getirilerek ve/veya gerekirse yeni Araştırma Merkezleri açılarak bu birimlerin ilgili bölümlerle koordineli çalışması ve işlevsel hale gelmesi sağlanacaktır.

 • Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarının akademik yükseltilmelerinde aranan kitap yayınlama koşulunun yerine getirilmesi çabalarına destek sağlanacaktır.

 • Öğretim üyelerinin ve yardımcılarının yabancı dili kullanabilme becerilerini geliştirmeleri ve akademik deneyim kazanmaları için kısa ve uzun süreli olarak yurtdışına gitmeleri teşvik edilecek ve desteklenecektir.

 • Yenilikçi / Atılımcı Projeler

  Etkin bir dil eğitim sistemi kurularak üniversitenin gereksinim duyduğu dil eğitimi olması gerektiği seviyeye çıkarılacak ve bu çalışmaları yürütmek için bir Dil Eğitim Merkezi kurulacaktır.

 • Bu merkez, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı DillerYüksekokulu ve DİLMER'in işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

 • Üniversite stratejilerimde yer alan Atatürk Üniversitesini tercih eden tüm öğrenciler istedikleri ve çalıştıkları takdirde öğrencilikleri sırasında İngilizceyi, yine isterlerse Arapça, Farsça, Rusça ve Çince gibi bir bölge dilini veya Fransızca ve Almanca gibi batı dillerinden birini kullanabilecek dil becerilerine sahip olacaklardır.

 • Akademisyenlerin dil becerilerini geliştirmek de bu merkezin sorumluluğunda ayrı bir dil eğitim sistemi içinde gerçekleştirilecektir.

 • Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Atatürk Üniversitesi Türk Dili Butik Kampüsü kurulacaktır. ihtiyaç olduğu takdirde bu açılım Türk dünyasına da yapılacaktır.

 • Gürcistan'daki Türk Dili Eğitimine olan yüksek talep bu şekilde karşılanacaktır.

 • Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri ile ortaklaşa yürütülecek bu eğitim için öğretim üyeleri dönüşümlü olarak ders vermeye gideceklerdir.

 • Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri ile ortaklaşa yürütülecek bu eğitim için öğretim üyeleri dönüşümlü olarak ders vermeye gideceklerdir.

 • Bu butik kampüsteki Gürcü öğrenciler, yine dönüşümlü olarak üniversitemize gelerek en az bir dönem eğitim alacaklardır.

 • Bu stratejileri, ziyaretlerim sırasında sizlerden öğrendiklerime dayanarak hazırladım.