İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İçin Stratejilerim

Fiziki Mekanlar

Öğrenci sayısı dikkate alındığında mevcut fakülte binası yeterli gelmemektedir. Yeni yapılan bina tamamlandığında bu sorun belli ölçüde giderilmiş olacaktır. Bu anlamda:

 • Yeni ek binanın tamamlanması ve en kısa zamanda hatta 2016- 2017 öğretim yılında hizmete sunulması için gerekli çaba ve gayretler artırılacaktır. Eski binanın dış cephe kaplaması yeni bina ile uyumlu hale getirilecektir.

 • Orta vadede Fakültenin 2 veya 3 fakülteye (iktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler) bölünmesi durumunda bu bina bir veya 2 fakülteye tahsis edilecek ve gerekir ise diğer fakülte için ihtiyaca uygun ikinci bir bina yapılacaktır. Fakültenin bölünmesi geniş çerçevede öğretim üyeleri ile yapılacak istişare toplantıları sonucu karara bağlanacaktır.

 • İİB, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin ortaklaşa kullanabileceği estetik, fonksiyonel ve çok katlı bir otopark civardaki en uygun yer tespit edilerek yapılacaktır.

 • Eğitim

  Eğitim kalitesi, fiziki mekânlar, öğretim üyesi ve yardımcısı sayısı ve öğrenci profili ile yakın alakalı olmakla beraber, eğitim kalitesini artırmaya yönelik sürekli bir çaba göstermek ve strateji planları yapmak gerekir. Bu çerçevede:

 • Lisans programlarının açılmasına karar verildiği takdirde yeni kurulan bölümlerde öğretim üyesi ve tüm bölümlerde araştırma görevlisi sayısını ve kalitesini artırmaya yönelik bir çaba içinde olunacaktır.

 • Öğrenci profilini iyileştirmek için üniversite politikası olarak öğrenci memnuniyetini sağlamak başta olmak üzere üniversitenin tanıtım çabaları yanında ÖSYM nezdinde İİBF'lere öğrenci alımlarında asgari puan sınırı koyulması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

 • iktisat ve işletme bölümlerinin öğrenci kontenjanlarının azaltılması için YÖK nezdinde çaba gösterilecektir.

 • Eğitim faaliyetlerinde mümkün olduğunca uygulamalı, sahayla ilişkilendiren, öğrenci odaklı, öğrenciyi dönem boyunca çalışmaya zorunlu kılan ve "E-Learning" gibi yaygınlaşan eğitim araç ve yöntemlerinin kullanılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

 • Araştırma ve Topluma Yönelik Hizmetler

  Bilgi üretmek üniversitelerin asli görevleri arasındadır. Bilgi üretme yöntemlerini kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi ve sahayı bilme açısından var olan eksikliklerin giderilmesi, yapılacak araştırmaların ve analizlerin kalitesini artırmak açısından önem arz etmektedir. Bunun için:

 • Erzurum'un, bölgenin, ülkenin ve hatta uluslararası alanın ekonomik problemlerini yakından takip etmek ve problemleri araştırma konusu yapabilmek için akademisyenlerin sahada, piyasada, işletmelerde, kurumlarda, sivil toplum örgütlerinde ve kurullarda yani hayatın içinde olmaları teşvik edilecektir.

 • Sahada belirlenen sorunlara yönelik proje fikri geliştirme, proje önerisi yazabilme, araştırmayı yürütebilme ve makale yazabilme konularında fakülte ve hatta bölüm düzeyinde hayat boyu öğrenme kapsamında farklı şekillerde uygulamalı eğitim programları yapılacaktır.

 • Araştırmalarda kullanılmak üzere bölgesel düzeyde ihtiyaç duyulan verilerin üretilebilmesi için TÜİK başta olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği ve ortak çalışma için çaba sarf edilecektir.

 • Bölge insanına örnek teşkil edecek iyi uygulama örneklerinin taklitçiliği harekete geçirilerek uygun yatırımların artırılması sağlanmaya çalışılacaktır.

 • Uluslararasılaşma

 • İsteyen ve çalışkan öğrencilerin fakülte yıllarında bir yabancı dili (özellikle ingilizce ve ilave olarak bölge dillerinden birini) kullanabilecek seviyede öğrenmeleri için ücretsiz iyi bir dil eğitim sistemi imkânı sağlanacaktır. Bu sistem dil becerilerini geliştirmek isteyen öğretim elemanlarının hizmetine de sunulacaktır.

 • Öğretim elemanlarının yabancı dil becerilerini geliştirmek ve akademik kazanım elde etmelerini sağlamak amacıyla yurtdışı (özellikle ABD ve Kuzey Avrupa Ülkeleri) deneyimi elde etmeleri için gerekli imkânlar sağlanacaktır.

 • Atatürk Üniversitesinin bölgedeki diğer üniversitelere iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri düzeyinde liderlik edebilmesi amacıyla Kafkasya, Orta Asya ve Iran gibi yakın ülkelerle ve aynı zamanda Uzakdoğu ve Güney Asya ülkeleriyle akademik işbirliklerini artırmak çabası içinde olunacaktır

 • Yenilikçi, Atılımcı Projeler

  Erzurum ve bölgenin ihtiyaç duyulan kalkınma hamlesine önderlik edecek ve uzmanlık hizmeti verecek bir anlayışla yapılacak çalışmaları kurumsal olarak koordine eden bir "Doğu Anadolu Kalkınma Araştırmaları Merkezi" mevcut araştırma merkezleri de dikkate alınarak kurulacaktır.

 • Öğretim üyelerimizin dönüşümlü olarak bu kampüste ders vermeleri sağlanacaktır. Oradan akademisyen istihdam etmemiz mümkün olacak ve hatta Üniversitemizde öğrenim gören Gürcistanlı lisansüstü öğrencilerimiz burada istihdam edilmeye yönlendirileceklerdir

 • Bu merkez, çok disiplinli bir anlayışla ekonomik kalkınma başta olmak üzere sosyal ve kültürel kalkınmayı da kapsayacak şekilde belirlenen genel araştırma konularında çağrıya çıkacak, oluşturabilir ise kendi öz kaynağıyla projeleri destekleyecek ve/veya kaynak bulmada muhatap kurum olarak görev yapacaktır.

 • KUDAKA, TKDK ve DAP gibi kuruluşlara projelerinin fonlanmasında uzmanlık hizmeti verecektir.

 • Kamu teşviklerinin takip edilmesi ve proje yazılımı konusunda sivil inisiyatifin desteklenmesi amacıyla merkez bünyesinde proje yazılımı ve takip ofisi oluşturulacaktır.

 • Bu stratejileri, ziyaretlerim sırasında sizlerden öğrendiklerime dayanarak hazırladım.