Meslek Yüksekokulları için Stratejilerim

Fiziki Mekanlar

Şenkaya MYO hariç tüm meslek yüksekokullarını daha önce ve özellikle şimdi rektör adaylığım dolayısıyla ziyaret imkânım oldu. Genelde öğrenci sayısına göre, fiziki imkânların Horasan, Hınıs ve Tortum hariç yeterli olduğu, ancak bazılarında ilaveler ve tümünde az veya çok iyileştirmeler yapmaya ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu problemlere yönelik olarak;

 • Erzurum MYO'nun etrafındaki trafik yoğunluğunu gidermek için uygun bir yere diğer yakın fakülteler ve MYO öğretim elemanlarının kullanabileceği çok katlı bir otopark inşa edilecektir.

 • Oltu MYO'nun Yer ve Beşeri Bilimler Fakültelerinin olduğu kampüse taşınarak Üniversitemizin bu fakülte ve yüksekokullarının bir kampüste toplanması ve kampüs ortamının daha iyi oluşturulması sağlanacaktır.

 • İlçelerde var olan lojmanların iyileştirilmesi yapılacak, olmayan ve eksik olanlarda inşa edilecektir. Böylece öğretim elamanı memnuniyeti artırılacaktır.

 • Öğrencilerin spor faaliyetleri için var olan kapalı salonlar iyileştirilecek, olamayanlar için ise yeni kapalı ve açık spor alanları oluşturulacaktır.

 • Öğrencilerin spor faaliyetleri için var olan kapalı salonlar iyileştirilecek, olamayanlar için ise yeni kapalı ve açık spor alanları oluşturulacaktır.

 • Öğrencilerin spor faaliyetleri için var olan kapalı salonlar iyileştirilecek, olamayanlar için ise yeni kapalı ve açık spor alanları oluşturulacaktır.

 • İlçelerdeki MYO kampüslerin, öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyeti açısından iyileştirilmeleri yanında ilçeler örnek olacak mekânlar olacaklardır.

  Eğitim

  MYO'larda eğitim ile ilgili en önemli sorun, mesleki eğitimden ziyade akademik eğitim veriliyor olmasıdır Diğer taraftan ilgili öğretim eleman' yetersizliği de zaman zaman sorun olarak karşımıza çıkmaktadır Bu anlamda;

 • Stajların daha ciddi bir şekilde yapılması ve derslerin çoğunlukla uygulamalı yürütülmesi hususunda kurumsallaşma ve imkânların oluşturulması ve zorlanması yönünde mesleki eğitimi daha iyi noktaya götürme doğrultusunda çaba gösterilecektir.

 • Öğretim eleman' açığının giderilmesi için çaba sarf edilecek ve gerekirse ders vermek üzere ilçelere kısa süreli görevlendirilecek öğretim elemanlarına misafirhaneler tesis edilecektir.

 • Öğrenci profilini iyileştirmek için, istihdam edilebilme açısından problemi olamayan programlara ağırlık verilecek, var olan programlar cazip hale getirmek için iyi eğitim ve cezbedici öğrencilik ortamları oluşturmak için özel çaba harcanacaktır.

 • Öğretim üyesi memnuniyeti açısından, MYO'larda görevli öğretim üyelerinin üniversitedeki akademik çalışmalarını yürütmeleri için her türlü esneklik gösterilecek ve uygun zemin hazırlanacaktır. Üniversite imkânlarından tüm öğretim elemanlarının adil olarak faydalanması sağlanacaktır.

 • MYO'lardaki öğretim üyelerinin lisansüstü öğrenci almaları ve ihtiyaç duyulduğunda lisansüstü programlarda ders vermeleri için kalite ve etkinlik kriterleri dikkate alınarak kurumsal anlamda bir çözüm üretilecektir.

 • Topluma Yönelik Hizmetler

  İlçelerdeki MYO'ların sadece öğrencileri ve öğretim üyeleri ile ilçe nüfusuna ve yaptıkları masraflarla ekonomik hayatına katkı vermekle kalmayıp, topluma önderlik etme, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılama ve sosyal ve kültürel yaşamı canlandırmada da etkili olmalıdır. Bu anlamda:

 • İlçe'nin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmasına yönelik yapılacak her türlü akademik çalışma, toplantı, proje çalışmalarına destek verilecektir. Bu bağlamda İspir Hamza Polat MYO ile yöresel bir sivil toplum örgütünün ortaklaşa 2008 yılında yapmış olduğu sempozyum iyi bir uygulama örneğidir.

 • İlçelerdeki MYO öğrencilerinin aktif olduğu sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler, ilçedeki gençlerle, lise öğrencileri ve kurumlardaki çalışanlarla birlikte organize edilebilir ve etkinlikler yapılabilir. Bu tip çabalara katkı verilecektir.

 • İlçelerdeki bilimsel projelerin desteklenmesinde pozitif ayrımcılık yapılması yanında, ilçenin kalkınmasına yönelik olarak hazırlanacak olan kalkınma projelerine de azami desteksağlanacaktır.

 • Öğrencilerin staj ve uygulama derslerini ilçelerdeki kurum ve işletmelerde olabildiği ölçüde yapabilmeleri ve böylece toplumla ve ilçe ile entegre olarak katkı vermeleri konusunda ilçe yönetimleri, kurumları, esnafı, sivil toplum örgütleri ve üretim birimleriyle sürekli iletişim içinde olunacaktır

 • Uluslararasılaşma

  Mesleki eğitim verme anlamında MYO'lardaki eğitim öğretim yapılanmasının daha etkin hale dönüştürülebilmesi için, Türkiye'deki ve ABD ve AB başta olmak üzere Dünya'daki iyi uygulama örneği meslek yüksekokulları (Community College, Vocational School) MYO'lardan heyetler halinde ziyaret edilerek oralardaki birikimlerden yararlanılması sağlanacaktır.

 • Öğretim elemanlarının yabancı dil becerilerini geliştirmek ve bilgi-görgülerini artırmak amacıyla yurtdışı (özellikle ABD ve Kuzey Avrupa Ülkeleri) deneyimi elde etmeleri için gerekli imkânları sağlamak ıçin özel çaba gösterilecektir.

 • Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj başta olmak üzere, eğitim, öğretim ve görgü anlamında yurtdışı deneğimi için uluslararası hareketlilik programına dâhil edilmesi için gerekli çabalar gösterilecektir.

 • Diğer Hususlar

  Meslek yüksekokullarının iyi bir eğitim vermeleri, özellikle ilçelerdeki MYO'ların topluma dönük hizmetlerini geliştirebilmeleri ve cazip okullar haline gelmelerini sağlamak için:

 • Merkez kampüsündeki MYO öğrencilerinin üniversitede oluşturulacak öğrenci sosyalleşme merkezleri aracılığıyla üniversitenin diğer öğrencileriyle entegrasyonu sağlanacaktır.

 • İlçelerdeki öğrencilerin, sportif, kültürel, sosyal, sanatsal ve mezuniyet etkinlikleri vesilesiyle sık sık merkez kampüste olmalarını sağlayarak, ilçelerdeki öğrencilerin Atatürk Üniversitesine mensubiyet duymaları ve merkez kampüste yaşamanın verdiği özgüveni elde etmeleri sağlanacaktır.

 • İlçelerdeki MYO'lara telekonferans sistemi kurularak, öğrencilerin ana kampüsteki kültürel etkinlikleri takip etmeleri ve ihtiyaç duyduklarında bu sistemle kampüste verilen derslere katılmaları sağlanacaktır.

 • Bu stratejileri, ziyaretlerim sırasında sizlerden öğrendiklerime dayanarak hazırladım.