Projelere Dönüştürülebilecek Genel Fikirlerim

Eğitim:

Eğitim, üniversitenin en önemli ve en çok mesai harcanan faaliyet alanı olmasına rağmen, eğitimin kalitesini artırmaya yönelik mevcut çabalar çok yetersiz kalmaktadır. Var olan altyapı yanında iyi bir planlama, modern eğitim araç ve yöntemlerinin kullanımı, teknolojik anlamda miadını doldurmuş uygulama laboratuvarlarının yenilenmesi ve iyi eğitimcilerin ödüllendirilmesi öncelikli olarak ele alınacaktır. Bu anlamda, gittikçe yaygınlaşan uzaktan eğitim yöntemleri ile her alanda eğitimin çeşitlendirilmesi, uluslararası eğitim metotlarındaki eğilimlerin takip edilerek sistemimize gerekirse adapte edilmesi ve hayat boyu öğrenme anlayışı öncelikli çabalar arasında yer alacaktır.

Araştırma:

Araştırma faaliyetlerinde fon kaynaklarının etkin kullanılamamasının sonucu olarak yeterince kaliteli ve yararlı bilgi ve makale üretilememektedir. İlk olarak üniversitenin tüm araştırma fonlarını çatısı altında toplayan ve proje geliştirme ve değerlendirme mekanizmasını profesyonel anlamda içine alan bir “proje ofisi” yapılandırılmasına gidilecektir. Ayrıca temel bilimler, sağlık bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ile tarım ve veterinerlik alanlarında çok disiplinli, ülkenin ve bölgenin problemleri yanında dünyadaki popüler konulara yönelik ve üniversitenin adını duyuracak büyük proje gruplarının oluşturulması ve projelerin yürütülmesi teşvik edilecektir.

Topluma Yönelik Hizmetler:

Üniversitemizi topluma yönelik hizmetlerinde daha aktif hale getirerek bölgemizde 60 yıldır faaliyet gösteren bir üniversite olma avantajını, sürekli kan kaybeden şehrin eğitim, koruyucu sağlık hizmetleri ve ekonomik kalkınmasında öncülük edebilecek şekilde kullanmak. Akademisyenleri sahada, yani piyasada, köyde, kurum ve kuruluşlarda ve toplumun içinde çalışmaya teşvik eden kurumsal yapıyı ve mekanizmaları oluşturmak öncelikli hedefmizdir. Böylece bilim insanları toplumun ve piyasanın problemlerini irdeleyen araştırma konularını çalışma imkanı bulacak, ürettiği bilgileri ilgili paydaşlara aktarabilecek ve aynı zamanda bu bilgileri sınıfa eğitim materyali olarak taşıyabilecektir.

Uluslararasılaşma:

Günümüzde üniversitelerin kalitesini belirleyen önemli göstergelerden biri de uluslararasılaşma seviyesidir. Üniversite senatosunun onayladığı bir yönerge ile 2008 yılında kurulan ve halen başında bulunduğum Dış İlişkiler Ofsi, kurumsallaşması ve faaliyetleri itibarı ile Türkiye’de ki üniversitelerde örnek gösterilen ofslerinden biri olmuştur. Ofs, 8 programıyla yılda yaklaşık 750 civarında hareketlilik sağlarken, 2100 uluslararası derece öğrencimize de hizmet vermektedir. Uluslararasılaşmanın öğrenci, öğretim üyesi ve akademik birimler düzeyinden başlayarak gerçekleşmesinin önündeki en önemli engel olan yabancı dil becerisi eksikliğini, kaliteli bir dil eğitim sistemi ile gidermek gerekmektedir. Çünkü uluslararasılaşma, Üniversite’yi dünya standartlarına taşıma doğrultusunda dönüşümü sağlayacak en önemli mekanizmadır. Bulunduğu coğrafyada Türkiye’nin yüksek öğretimde cazibe merkezi ve imkânlar sunan bir ülke olması rüzgârını da arkamıza alarak, şu an % 4 civarında olan uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini yeni ve farklı programlarla önce % 10’a sonra % 20’ye çıkarmak hedefmiz olacaktır.

Girişimcilik ve Yenilikçilik:

Son yıllarda girişimcilik ve yenilikçilik önem kazanmakta olup bu anlamda üniversiteler sıralamaya tabi tutulmaktadır. Her seviyeden öğrenciye girişimcilik becerisini kazandıracak, yenilikçiliği yani yeni fkirler üretmeyi sağlayacak eğitim ve araştırma ortamlarını oluşturmak ve metotlarını geliştirmek öncelikli hedefer arasında yer alacaktır. Bunun için, yeni akademik birimler açmak ve/veya güçlü olduğumuz alanlarda akademik birimler arası işbirliği sağlayarak ortak araştırma ortamları oluşturmak amaçlanacaktır. Üniversite-Sanayi işbirliği teşvik edilecek, fkirlerin katma değere dönüştürülmesi ile toplumun refah seviyesinin artırılmasında Üniversitemize hak ettiği liderlik pozisyonu kazandırılacaktır.