ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İÇİN SWOT ANALİZİ

Güçlü Yönler:

 • Geçmişi tarihin derinliklerine uzanan bir medrese şehrinde bulunması nedeniyle, köklü eğitim geleneklerinin Üniversitemize miras kalmış olması

 • Türkiye’nin ilk kurulan üniversitelerinden biri olması dolayısıyla kurumsallaşmada ciddi bir mesafe kat etmiş olması ve bunun sonucu olarak Türkiye yükseköğretiminde hissedilen ağırlığı

 • Yükseköğretimin hemen tüm alanlarını bünyesinde bulunduran bir büyüklüğe ve kapsayıcılığa sahip olması

 • Üniversitemiz kampüsünün ihtiyaç duyulduğunda fziki gelişmeye elverişli olması.

 • Üniversitemizin bulunduğu şehrin kış sporları açısından uygun doğal şartlara ve tesislere sahip olması

Zayıf Yönler:

 • Üniversitemizin, uzun süren çetin iklim koşullarının hüküm sürdüğü bir coğrafyada bulunuyor olmasının getirdiği zorluklar.

 • Üniversitemizde yabancı dili kullanma becerilerinin ve uluslararasılaşma seviyesinin yeterli düzeyde olmayışı.

 • Sosyal bilimler başta olmak üzere birçok alanda proje fkri geliştirme, proje önerisi hazırlama, araştırma yürütme ve araştırma makalesi yazma becerilerindeki eksiklikler.

 • Kalite güvencesinin gereği olan yıllık strateji hazırlama ve iç ve dış değerlendirme süreçlerinin kurumsallaşmış olmaması

 • Eğitim, araştırma ve topluma yönelik hizmetlerde çok disiplinli çalışmayı sağlamak açısından kurumsallaşmanın ve teşvik mekanizmalarının yeterince gelişmiş olmaması.

Fırsatlar:

 • Dünya yükseköğretimdeki hızlı değişim sürecinin sağlayacağı önemli fırsatlar ve gelişme imkânları

 • Yakın coğrafyası başta olmak üzere Türkiye’nin uluslararası açılımının yükseköğretime sağladığı işbirliği ve gelişme imkânları

 • Coğrafyamızda meydana gelen siyasi gelişmeler ve hükümetin sağladığı uluslararası burs imkânları dolaysıyla Türkiye yükseköğretiminin cazibe merkezi haline gelmesi

 • Araştırma başta olmak üzere akademik faaliyetleri destekleyen parasal kaynakların, yükseköğretimde giderek artıyor olması

 • Bölgemizde bulunan üniversitelerle ilişkileri açısından Üniversitemizin merkezi ve liderlik konumunun sağlayacağı avantajlar

Tehditler:

 • Bölgemizden sürekli göçün varlığı ve dolayısıyla nüfus yoğunluğunun giderek azalıyor olması

 • Türkiye’de yeni üniversitelerin kurulması sonucu, Üniversitemizdeki yetişmiş akademisyenlerin bu üniversitelere geçiş yapmaları ve öğrencilerin Üniversitemizi geri sıralarda tercih ediyor olmaları

 • Sayısal büyümenin ve oluşmuş negatif teamüllerin getirdiği hantal ve heyecansız bir yapı ve bu yapıyı sürdürme riski

 • Rektörlük seçim süreçlerinin katılımcı bir yönetim gerçekleştirmeyi engelleme ihtimali

 • Hızlı gelişen üniversiteler yanında Üniversitemizin gelişme temposunun yavaşlaması sonucu, sıralamalarda daha gerilere düşme riski

Değerlendirme ve Sonuç

Yukarıda yapılan SWOT analizinde belirtilen güçlü yönler öne çıkarıldığında ve geliştirildiğinde, zayıf yönleri giderecek çalışmalar yapıldığında, fırsatlar çok iyi değerlendirildiğinde ve tehditlerin bertaraf edilmesi durumunda Atatürk Üniversitesi daha hızlı adımlarla gelişerek Türkiye ve dolayısıyla dünya yükseköğretiminde hak ettiği yeri alacaktır. Bu genel değerlendirme sonuçlarına yönelik detaylı çözüm önerilerini bu tanıtım broşürümde bulabilirsiniz.

* Bu analiz, siz üniversitemiz öğretim üyeleriyle yaptığım görüşmelerde ifade edilen fikirler dikkate alınarak hazırlanmıştır.