Tıp Fakültesi için Stratejilerim

Fiziki Mekanlar

Tıp Fakültesi ile ilgili fiziki mekânlarda epey yatırım yapılmış olmasına rağmen hâlâ ilavelere ve iyileştirmelere ihtiyaç vardır

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimler Fakültelerinin, birlikte bir sağlık kampüsü anlayışıyla işleyişini sağlamak için yeniden planlama yapılacaktır.

 • Sağlık kampüsünün kampüs dışıyla olan bağlantısı yeniden daha iyi düzenlenecektir.

 • Fakülteler arası ortak akademik çalışmaların organizasyonu kolaylaştırılacaktır

 • Bu üç fakültenin personelinin kullanabileceği kapalı bir otopark inşa edilecektir.

 • Hastaneye yeni üçüncü bir blok eklenerek, poliklinikler dağınık yapıdan kurtarılacak, araştırma ve bulgu laboratuvarları daha iyi organize edilecek ve öğretim üyelerinin odaları ve hizmet alanlarına geçişleri kolaylaştırılacaktır.

 • Hastaneye yeni üçüncü bir blok eklenerek, poliklinikler dağınık yapıdan kurtarılacak, araştırma ve bulgu laboratuvarları daha iyi organize edilecek ve öğretim üyelerinin odaları ve hizmet alanlarına geçişleri kolaylaştırılacaktır.

 • Öğrencilere, özellikle de staj yapan öğrencilere hastanede yemek yeme imkânını sağlayacak bir düzenleme yapılacaktır.

 • Öğretim üyelerinin hastanede bir araya gelebileceği veya bir misafirini ağırlayabileceği kafeterya benzeri bir ortam sağlanacaktır.

 • Yönetim Sorunları

  Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesinin birbiriyle iç içe ve fakat farklı yönetime sahip birimler olmaları, daha çok üniversite dışına hizmet vermeleri ve ciddi bir mali kaynağı yönetiyor olmaları çok daha profesyonel yönetim zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bunun için;

 • Rektör yardımcısı, dekan ve başhekim arasında çok iyi bir hiyerarşik yapı, net yetki ve sorumluluk paylaşımı olacaktır.

 • Başhekimliğin yönetimi tamamen profesyonel bir anlayışla yürütülecek ve gerekirse bu mekanizmada çalışanlar, yurt içi ve/veya yurtdışında staj göreceklerdir.

 • Döner Sermaye ve Performans

  Akçalı işler en çok konuşulan, istismara açık, hassas ve dolayısıyla çok dikkat isteyen konulardır. Burada adalet (eşitlik değil), şeffaflık ve prensipli olmak, sorunları azaltmak için üç anahtar kelime olarak düşünülebilir.

 • Performans dağıtımı adil ve şeffaf olacak. Daha çok çalışanın daha fazla performans alacağı ancak çalışma barışının bozulmaması adına diğer öğretim üyelerinin haklarının da gözetileceği bir formül geliştirilecektir.

 • Döner sermaye, yatırımlarda değil, hastanenin işletme masraflarında kullanılabilecek.

 • Hasta, Eğitim ve Araştırmada Denge

  Araştırma Hastanesi, prensip olarak bir devlet veya bölge hastanesi gibi hizmet vermemesi ve öğretim üyelerinin de mesailerinin tamamını hastaya ayırmamaları gerekir. Eğitim-araştırma tıp fakültesinin ve dolayısıyla öğretim üyelerinin asli görevidir. Araştırma hastanesi ise bu akademik faaliyetlere zemin hazırlayan bir mekândır. Bu dengeyi sağlamak için;

 • Klinik öncesi birimler hem personel ve hem de imkânlar açısından güçlendirilecektir.

 • Biyoistatistik bölümünün akademik kapasitesi güçlendirilerek tüm öğretim üyelerine birebir hizmet vermesi sağlanacaktır. İlaveten rektörlük bünyesinde bilimsel araştırma ve yayınları destekleme bürosu kurularak, proje yazımı, İngilizce redaksiyon, copyediting (dergi formatına göre yayına hazırlama) desteği sağlanacaktır.

 • Eğitim-araştırmayı teşvik eden mekanizmalar geliştirilecek ve donanımlı mekânlar oluşturulacaktır.

 • Teknolojik (robotik cerrahi gibi), ileri uzmanlık isteyen hasta tedavisi, organ nakli ve/veya ameliyat ve yöntemlerinde ses getirecek teşhis ve tedavilere ağırlık verilecektir. Bu amaçla çok disiplinli-özel merkezlerin özendirilmesi, gerekli desteklerin verilmesi ve teşviklerin sağlanması düşünülmektedir.

 • Uluslararasılaşma ve ingilizce Tıp

  Tıp Fakültesinin ülkemizde, bölge ülkelerinde ve dünyada istenen düzeye gelmesi için, öğretim üyelerimizin yurtdışı deneyimlerini artırmamız, bu deneyimleri yaşamamış olanları teşvik etmemiz ve kalış sürelerinin daha uzun olmasını sağlamamız gerekiyor. Bu anlamda İngilizce Tıp'ın olması bu uluslararasılaşma faaliyetlerinin daha sık ve etkin olmasına katkı sağlar. Bunları yapabilmemiz için:

 • Mevcut dil becerilerini geliştirme faaliyetleri daha yaygın ve etkin yapılacaktır.

 • Akademik ve özellikle hastane yönetimi personelinin uluslararası iyi bir hastanede belli bir süre çalışması için özel anlaşmalar imzalanacak ve programlar. yapılacaktır.

 • ingilizce Tıp için dil becerileri çok iyi (yabancı da olabilir) akademik eleman alımı yapılacaktır. Hacettepe örneğinde olduğu gibi yardımcı doçent alınırken İngilizce ders anlatabilme şartı getirilerek bunun için atama öncesi bir komisyon oluşturulacaktır. Yine Hacettepe örneğindeki gibi Türkçe ve İngilizce bölümü şeklinde tek dekanlık altında ikili bir yapılanmaya gidilecektir.

 • Yardımcı doçentlikte yurt dışına gönderme isteğe bağlı değil, doçentliğe atanma için bir ön koşul haline getirilecektir. En az altı ay süreyle anlaşmamız olan bir tıp merkezine gitmeleri şartı getirilecektir

 • Ciddi bir çaba gösterilerek, İngilizce Tıp'a anadili Türkçe olmayan en azından %50'sini oluşturacak uluslararası öğrenci alınacaktır.

 • Yenilikçi ve Atılımcı Projeler

 • Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimler Fakültelerinin topluma yönelik hizmetler anlamında projelerini yürüttüğü bir Kamu Sağlığı Eğitim Merkezinin kurulacaktır.

 • Atatürk Üniversitesinin uluslararası düzeyde bir bölge üniversitesi olma yolundaki çabaları doğrultusunda Kafkaslarda ve Orta Asya ülkelerinde önemli vakalar için hasta kabul, ön muayene ve sevk etme ofisleri kurulacaktır.

 • Gerek sağlıkla ilgili araştırmalarda ve gerekse tedavi ve ameliyat yöntemlerinde güçlü olduğumuz alanlarda özgünlüğümüzü oluşturacak çalışmalar planlanacak, öne çıkarılacak ve üniversitemizin adının duyurulması sağlanacaktır. Proje desteklerinde de bu öncelikli alanlar dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

 • Bu stratejileri, ziyaretlerim sırasında sizlerden öğrendiklerime dayanarak hazırladım.