Ziraat Fakültesi için Stratejilerim

Fiziki Mekanlar

Ziraat Fakültesinin fiziki mekanları bina olarak yeterlidir. Bu binaların her biri kendine has özellikleriyle Üniversitenin diğer binalarına göre üniversite binası anlayışına daha uygundur. Ancak, hem koruma hem de daha etkin kullanmak için bazı iyileştirmelerin yapılması kaçınılmazdır.

 • Binaların tarihi dokuları ve mimari özellikleri korunarak daha modern ve daha kullanışlı hale getirilecektir. Bu doku ve yapıya uygun olmayan sonraki eklentiler mümkün olduğunca düzeltilmeye çalışılacaktır.

 • Fiziki mekanlar ve imkanlar, Ziraat, Su Ürünleri ve Veteriner Fakültelerinin birlikte olduğu bir kampüs şeklinde düşünülecek ve eğitim, araştırma ve yayım faaliyetlerinde birbirine destek olacak şekilde, çok disiplinli bir anlayış içinde çalışmalar yürütülecektir.

 • Fakülte etrafındaki peyzaj, bu dağınıklıktan çıkarılarak Ziraat Fakültesine yaraşır, fonksiyonel ve üniversiteye örnek olacak şekilde iyileştirilecektir.

 • Eğitim

  Tarım, insanın var oluşuyla birlikte başlamış ve var oldukça devam edecek, krizlerden etkilenmeyen istikrarlı, nüfus arttıkça önemi artan bir sektör olduğu için tarım eğitiminin önemi giderek artacaktır. Diğer taraftan değişik iklim bölgelerine sahip ülkemizde tarımsal üretim çeşitliliği daha büyük bir önem kazanmakta ve devam eden ekonomik büyümenin sağladığı gelir artışı, tarım ürünlerine olan talebi tetiklemekte ve sektörü canlı tutmaktadır. Tüm bunlar, tarım eğitiminin önemini daha da artırmaktadır. Bu önem, ziraat fakültelerine çok önemli bir misyon ve sorumluluk yüklemektedir. Bunun için;

 • Kurulduğundan bugüne kadar beklentileri karşılamayan bazı değişikliklere tabi tutulsa da, hali hazırda bölümlerle bire bir ilişkilendirilen lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının, dünyadaki yapılanmalar ve Türkiye'nin şartları dikkate alınarak gerçekçi bir şekilde mevcut birikimler de dikkate alınarak yeniden yapılandırılacaktır. Bu yapılandırma öğretim üyelerimizle ve diğer fakültelerle yapılacak istişareler ile gerçekleştirilecektir.

 • Mevcut lisans programlarının tercih edilmemesinin altında yatan problemleri çözmek ve piyasanın ihtiyaç duyduğu yeterlilikte mezunlar vermeyi sağlamak amaçlanacaktır. Bu bağlamda, diğer Üniversiteler, YÖK, Tarım Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Devlet Personel Daire başkanlığı ile ortak çalışmalar yürütmek için ciddi ve kararlı bir çaba gösterilecektir.

 • Türkiye'nin ilk kurulan Ziraat Fakültelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Yükseköğretiminin problemlerine çözümler üreterek önderlik edecek bir misyonu yüklenecektir.

 • Fakültedeki eğitim ortamları daha nezih bir hale getirilecek, kitaplara ve bilgisayarlara erişimin kolay olduğu okuma salonları oluşturulacaktır.

 • Eğitimlerin bir kısmının sahada uygulamalı olarak yapılması için imkanlar oluşturulacak ve piyasadaki ilgili ve deneyimli uzman kişiler zaman zaman derslere konuk edilecektir.

 • Araştırma

  Bilgi üretmek, yani araştırma yapmak üniversitelerin ana faaliyetlerden biridir. Dolayısıyla bilgi üretme kapasitesi artırılacak, araştırma konuları problemlere yönelik olarak doğru belirlenecek ve etki oluşturan büyük araştırma projeleri yürütülecektir. Bu çerçevede;

 • Erzurum İlinin, bölgenin ve Türkiye'nin problemlerine yönelik olması yanında uluslararası alanda popüler olan konularda çok disiplinli araştırma projesi genel başlıkları belirlenerek çağrıya çıkılacaktır.

 • Bu projeler, Veteriner ve Su Ürünleri Fakülteleri başta olmak üzere üniversitedeki ilgili tüm akademik birimlerle çok disiplinli bir anlayışla yürütülecektir.

 • Projelerin yetkin bir değerlendirme sürecinden geçmesi ve rekabetçi bir ortamda finanse edilmesi sağlanarak kaliteli proje önerilerinin üretilmesi teşvik edilecektir.

 • Proje fikri geliştirme, proje önerisi yazabilme, araştırma yürütebilme ve makale yazabilme konularında akademisyenlere fakülte ve/veya bölümler düzeyinde uygulamalı eğitim programları düzenlenecektir.

 • Eğitim Kalitesini Geliştirmede Üniversiteye Katkı

  Üniversite’nin eğitim faaliyetlerindeki problemlerin çözümüne katkı sağlayacak bir mekanizmada Eğitim Fakültesinin aktif rol alması sağlanacaktır.

 • Üniversitede öğretim üyesi olacakların formasyon eğitiminin planlanması ve yürütülmesinde Eğitim Fakültesi İletişim Fakültesinden de destek alarak sorumlu ve yetkili fakülte olacaktır.

 • Topluma Yönelik Hizmetler

  Ziraat Fakültesi, bölgenin en önemli uğraş alanı ve gelir kaynağı olan tarım sektörünün gelişmesine diğer kurumlara öncülük ederek ve uzmanlık sağlayarak katkı verebilecek ve vermesi gereken bir eğitim kurumudur. Bu misyon doğrultusunda;

 • Öğretim üyelerinin topluma yönelik problem odaklı projeler üretebileceği bir kurumsal yapı ve mekanizma oluşturulacaktır. Bunun için fakültenin ve üniversitenin var olan imkanlarından daha etkin yararlanılacaktır.

 • Bu kurumsal yapıda oluşacak bir karar mekanizması, problemleri ve dolayısıyla proje konularını genel anlamda belirleyecek, bu çerçevede oluşturulan projeler teşvik edilecek ve her türlü destek sağlanacaktır

 • Topluma yönelik eğitim ve kalkınma faaliyetlerin akademik teşvik kapsamına alınması için üniversitede gerekli düzenlemeler yapılacak, YÖK ve üniversitelerarası kurul nezdinde girişimlerde de bulunulacaktır.

 • Yenilikçilik/girişimcilik alanında fakültemizin piyasayla sıkı bir ilişki içinde olabilmesi amacıyla fakültemiz akademisyenlerinin ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları donanımı kazanmaları için alt yapı oluşturulacaktır.

 • Uluslararasılaşma

  Uluslararasılaşma, fakültenin gelişme yolunda dönüşümü için önemli bir araçtır Dolayısıyla fakültemiz akademisyenlerinin uluslararası alanda aktif olabilmeleri bu bağlamda;

 • Fakültemiz öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğe katılmaları için başta dil becerilerini geliştirmeleri için özel bir çaba içinde olunacaktır.

 • Yurtdışı deneyim için öğretim üyeleri teşvik edilecek, hareketliliği planlama desteği verilecek ve bu amaçla oluşturulan programlar ve kaynaklar artırılacaktır.

 • Ziraat İşletmesi

  Ziraat işletmesi modern bir işletmecilik anlayışıyla, Tarımsal Araştırma ve Yayım Merkezi de aktif bir birim olarak yapılandırılarak Ziraat Fakültesinin misyonunun yerine getirmesinde etkin rol oynayacaklardır. Ziraat işletme Müdürlüğü asli görevlerini yerine getiren bir kurum haline dönüştürülecektir. Ziraat, Veteriner ve Su Ürünleri Fakültelerinin ortak çalışacağı bir anlayışla bu görevler;

 • Eğitim, araştırma ve yayım faaliyetlerinin yürütüldüğü bir saha olarak öğretim elemanları ve öğrencilere hizmet vermesi,

 • Erzurum ve Doğu Anadolu bölgesi için tohum ve damızlık üretimi yapıp dağıtan bir işletme haline gelmesi,

 • Örnek bir işletmecilik ve çitlik görüntüsüyle Erzurum ve bölge için "iyi uygulama örneği- olmasıdır.

 • Yenilikçi, Atılımcı Projeler

  Afrika'da (muhtemelen Gana veya Nijerya) Atatürk Üniversitesinin butik bir Ziraat Kampüsü kurularak Veteriner ve Su Ürünleri Fakültelerini de içeren çok disiplinli bir anlayışla Afrika'nın tarım sektörü ihtiyaçlarını karşılayan yeteneklere sahip mezunlar veren bir lisans programı yürütülecektir.

 • Öğretim üyelerimizin dönüşümlü olarak bu kampüste ders vermeleri sağlanacaktır. Oradan akademisyen istihdam etmemiz mümkün olacak ve hatta Üniversitemizde öğrenim gören Afrikalı lisansüstü öğrencilerimiz burada istihdam edilmeye yönlendirileceklerdir.

 • Bu kampüsteki öğrenciler fakültemize de belli dönemlerde gelerek eğitim alacaklardır. Bizim öğrencilerimiz de Afrika'daki kampüsümüze giderek yurtdışı deneyimi kazanabileceklerdir.

 • Bu stratejileri, ziyaretlerim sırasında sizlerden öğrendiklerime dayanarak hazırladım.